Developer prispieval Vallovi desaťtisíce eur na kampaň. Teraz žiada od magistrátu „láskavosť“ 

Vallo - Paško final Matúš Vallo a Peter Paško. Foto TASR/Jakub Kotian a Michal Svítok. Komplexný urbanistický návrh zóny Rusovce - Sever Zdroj: MČ Bratislava-Rusovce

BRATISLAVA – Rusovce môže čakať masívna výstavba, ktorá môže zmeniť celkový ráz tejto mestskej časti. Neďaleko Rusovského jazera totiž plánuje developer vybudovať samostatnú štvrť rodinných, ale aj bytových domov. V prospech väčšej zastavanosti pozemkov žiada developer hlavné mesto o zmenu územného plánu.

Nová časť Rusoviec má vyrásť na pozemkoch o rozlohe takmer 100-tisíc m2 v severnej oblasti mestskej časti pri ceste smerom do Petržalky. Tie vlastní developerská spoločnosť Residence FK, ktorá ich nadobudla ešte v lete minulého roka od svojej spriaznenej spoločnosti Lucky Angel, s. r. o. Za oboma spoločnosťami stojí známy podnikateľ Peter Paško, jeden zo spoluzakladateľov firmy Eset.

Na čo si už spomenie málokto, je, že práve Paško bol jeden z najvýraznejších podporovateľov bratislavského primátora Matúša Valla. Ešte pred prvými voľbami v roku 2018 podporil Valla jedným z najväčších darov, a to konkrétne sumou 70-tisíc eur. Následne pred komunálnymi voľbami v roku 2022 podporil vznik politickej strany Team Bratislava, ktorej na rozbeh prispel sumou 50-tisíc eur.  

V súčasnosti žiada spoločnosť Residence FK od magistrátu „láskavosť“ v podobe zmeny územného plánu. Územný plán zóny, teda spodrobnený územný plán, ktorý si definovala v spolupráci s magistrátom mestská časť Rusovce ešte v roku 2018, totiž developerovi nie úplne vyhovuje. 

Rusovce v ňom totiž určili napríklad minimálnu výmeru stavebného pozemku vo veľkosti 640 m2 a definovali v ňom aj maximálnu výšku zastavanosti na úrovni dvoch podlaží v celom riešenom území. „Urobili sme tak preto, aby sme zachovali vidiecky charakter Rusoviec,“ vyjadril sa pre Televíziu Bratislava pred časom starosta Rusoviec Radovan Jenčík. 

To sa však môže zmeniť. Developer si totiž ide za svojím a tak má od novembra magistrát na stole návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie. Tá vznikla na základe Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 až 2030, v rámci ktorej magistrát definoval spoluprácu so súkromným sektorom v zmysle rozvoja nájomného bývania. V rámci nej adresoval výzvu developerom na zmenu územného plánu.

V princípe ide o jednoduchý model spolupráce, v ktorom hlavné mesto vyhovie developerovi a zmení územný plán tak, aby na svojom pozemku mohol postaviť viac bytov. No a väčšia zastavanosť znamená pre developera väčší zisk, s ktorým sa následne má podeliť s magistrátom vo forme časti postavených bytov na základe stanoveného kľúča. Tie odovzdá do vlastníctva hlavného mesta, ktoré by ich podľa Koncepcie malo následne použiť pre účel nájomného bývania.

Jedným z autorov Koncepcie mestskej bytovej politiky je Boris Hrbáň, zhodou okolností známy bratislavský developer. To opäť môže vrhať isté podozrenie na to, či tento dokument, ktorý má byť nástrojom pri spolupráci medzi mestom a developermi, je v prospech Bratislavy, alebo súkromných spoločností.

Developerská spoločnosť Residence FK sa tak v Rusovciach snaží získať zmeny v podobe väčšej zastavanosti. „Spoločnosť žiada povoliť výstavbu v niektorých oblastiach štvorpodlažných, niekde dokonca štyriapolpodlažných budov, čo je pre nás neprípustné,“ vyjadril sa starosta Jenčík. 

Zároveň dodáva, že s developerskou spoločnosťou naposledy komunikovali asi pred rokom. „Mrzí ma, že sa snažia obísť našu MČ. Pozemky kupovali s vedomím, čo sa na nich môže a nemôže stavať,“ prízvukuje Jenčík.

Na otázku, či si myslí, že dary na kampaň pre Matúša Valla od Petra Pašku môžu ovplyvniť rozhodovanie v prospech zmeny územného plánu starosta Rusoviec, uviedol, že sa nikdy nezaoberal tým, kto a ako prispieval komu na kampaň.

„Pevne verím, že pán primátor aj s hlavným architektom budú plne rešpektovať platný územný plán zóny Rusovce sever, ktorý si obstarala a aj schvaľovala naša MČ,“ uviedol pre Bratislavský Štandard starosta Rusoviec a zároveň dodal, že by nebolo fér, a ani správne, obchádzať vôľu Rusovčanov a vôľu miestneho zastupiteľstva.

K navrhovaným zmenám územného plánu opakovane z Rusoviec zaslali hlavnému mestu pripomienky a aktuálne čakajú na termín stretnutia miestnych poslankýň a poslancov s vedením mesta a s hlavným architektom. „Pevne verím, že k zmenám územného plánu nepríde. Bol by to totiž veľký precedens a zdvihnutý prst pre všetkých starostov a poslancov v Bratislave. Všetky financie a vynaložená energia na takzvané zonálky by zrazu boli márne a ktorýkoľvek územný plán zóny v rámci katastra hlavného mesta Bratislavy by tak v skutočnosti stratil akúkoľvek vážnosť a hodnotu,“ myslí si Jenčík.

Zároveň upozorňuje, že mestská časť nie je na troj- a viacpodlažné budovy dimenzovaná a na takúto zastavanosť a zahusťovanie nemá infraštruktúru. „Mestská časť nie je pripravená na to, aby tu namiesto tisíc obyvateľov pribudlo tritisíc. Sú tu problémy s parkovaním, cez Rusovce denne tranzituje viac ako desaťtisíc vozidiel obyvateľov bývajúcich v Maďarsku, takže tých problémov je tu viacero,“ skonštatoval Jenčík.

S otázkami ohľadne možného konfliktu pri povoľovaní zmeny územného plánu sa Bratislavský Štandard obrátil na viacerých bratislavských komunálnych politikov. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová k uvedenému prípadu poznamenala, že nepozná okolnosti tejto plánovanej výstavby, no dodáva, že „každý politik musí počítať s tým, že ak prijme vyšší obnos na svoju podporu, mal by sa do budúcna vyhnúť aj akémukoľvek podozreniu z protislužby a vylúčiť takéhoto žiadateľa už z princípu ochrany vlastnej povesti“.

Podobný názor má aj starosta Dúbravky Martin Zaťovič, ktorý uvádza, že podnety na zmeny územného plánu môže podať každý občan. „Sponzorský príspevok na volebnú kampaň a následné požiadavky sponzora môžu vzbudzovať podozrenie na netransparentné konanie, preto treba dôsledne sledovať celý proces a či sa k sponzorovi pristupovalo rovnako ako k ostatným žiadateľom,“ konštatuje Zaťovič.  

Aj pre mestského poslanca Juraja Káčera je dôležitá rovnosť príležitostí a teda, aby sa ku každému žiadateľovi pristupovalo rovnako bez ohľadu na to, či sponzoroval kampaň alebo nie. Zároveň sa vyjadril aj ku koncepcii, na základe ktorej mesto pristupuje k spolupráci s developermi. 

„Koncepcia, ‚zmeníme ti územný plán, ak daruješ mestu byty´, je podľa mňa trhdeformujúca požiadavka, lebo menší developeri nemajú z pohľadu objemu bytov v projekte možnosť túto požiadavku splniť. Celkovo, ak dáme dokopy slová ‚podmienený´ a dar, tak to zrovna nepôsobí koncepčne,“ zdôrazňuje poslanec Káčer.

„To, že plánovaná zmena nie je v súlade so zonálnou štúdiou obce Rusovce, respektíve, že Rusovce nie sú zapojené do rokovania o plánovanom zámere, prináša do celého zámeru ďalšie zbytočné pochybnosti o vhodnosti tejto zmeny pre dané územie,“ dodáva.

Bratislavský Štandard sa cez developerskú spoločnosť Residence FK pokúsil skontaktovať aj s Petrom Paškom. Reakciu nám však do uzávierky neposkytol.

Poznámka po zverejnení textu.

Developerská spoločnosť Residence FK a fyzická osoba Peter Paško požiadali o zverejnenie vyjadrenia k vyššie publikovanému textu Ivana Lučaniča. Reakcie sme zverejnili 26.3.2024

Residence FK s.r.o.

Vychádzajúc z názvu a obsahu článku je zrejmé, že autor článku si je vedomý faktu, že developerom plánovaného projektu v mestskej časti Bratislava-Rusovce je obchodná spoločnosť Residence FK s.r.o., ktorá však žiadnym spôsobom neprispievala „Vallovi desaťtisíce eur na kampaň“

Spoločnosť Residence FK s.r.o. magistrát nežiada o „láskavosť“, ale pokračuje v konaní o žiadosti o zmenu územného plánu podanej na základe verejnej výzvy Hlavného mesta SR Bratislava. Preto názov článku je nepravdivý a v kontexte s obsahom článkuje snahou o vyvolanie senzácie, čím zasahuje do dobrej povesti obchodnej spoločnosti Residence FK s.r.o.

O zmenu územného plánu v časti Rusovce-Sever požiadala spoločnosť Lucky angel, s. r. o., ktorá sa riadne zapojila do verejnej výzvy Hlavného mesta SR Bratislava (v ďalšom texte aj ako „hlavné mesto“), ktorú hlavné mesto zverejnilo na svojej úradnej tabuli dňa 20.12.2021 a to v súlade s Koncepciou mestskej bytovej politiky pre roky 2020 – 2030 a následne schválenou Metodikou zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania (v ďalšom texte len „výzva”).

Výzva bola adresovaná nie konkrétnym developerom, ale bola verejná, t.j. výzva bola adresovaná vopred neurčenému počtu žiadateľov a bez konkretizácie lokality v ktorej títo mohli požiadať hlavné mesto o zmenu územného plánu podľa výzvy; podlá vyjadrenia Ing. arch. Juraja Šujana, Hlavného architekta Bratislavy, uverejneného Bratislavským kuriérom č 1/2024 v článku s názvom „Rusovčania sa bránia proti panelákovej výstavbe” platne bolo podľa výzvy podaných 90 žiadostí.

Listom zo dňa 15.122022 hlavné mesto oznámilo spoločnosti Lucky Angel, s.r.o. pokyny pre spracovanie urbanistickej štúdie.

Až na základe týchto pokynov hlavného mesta spoločnosť Residence FK s.r.o„ ako nadobúdateľ práv postúperých spoločnosťou Lucky angel, s. r. o., predložila hlavnému mestu v novembri 2023 tzv. „Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie Rusovce Sever“, ktorý bude prerokovaný so všetkými dotknutými osobami, vrátane mestskej časti Bratislava – Rusovce.

Preto, ak sa v článku uvádza, že „V súčasnosti žiada spoločnosť Residence FK od magistrátu „láskavosť“ v podobe zmeny územného plánu. je potrebné uvedené tvrdenie považovať za nepravdivé, nakoľko o zmenu územného plánu podľa výzvy hlavného mesta požiadala v minulosti spoločnosť Lucky angel, s. r. o. a spoločnosť Residence FK s.r.o. pokračovala v začatom konaní predložením dokumentu „Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie Rusovce Sever“ vypracovaným v súlade s pokynmi hlavného mesta. Konštatovanie o požadovaní „láskavosti“ spoločnosťou Residence FK s.r.o. v spojení s p. Paškom, ako podporovateľom bratislavského primátora Matúša Valla a vzniku politickej strany Team Bratislava, je absolútne neadekvátne a nemá žiadne opodstatnenie.

V článku absentujú akékoľvek informácie, ktoré by podporovali domnienky z neho vyplývajúce, že finančný príspevok p. Paška by akýmkoľvek spôsobom mohol ovplyvniť posudzovanie žiadosti spoločnosti Lucky angel, s. r. o. Preto spájanie týchto dvoch od seba nezávislých skutočností (splnenie podmienok výzvy hlavného mesta zo strany spoločnosti Lucky angel, s. r. o. a finančný príspevok pre Matúša Valla a stranu Team Bratislava zo strany spoločníka a konateľa spoločnosti Residence FK s,r.o.) nemá žiadne reálne základy, a preto jeho cieľom nie je poskytnúť čitateľovi objektívne informácie, ale poškodiť dobrú povesť našej obchodnej spoločnosti tým, že sa čitateľom vsugeruje subjektívna domnienka autora článku o tom, že developer (personálne prepojený s osobou podporovateľa bratislavského primátora Matúša Valla a vzniku politickej strany Team Bratislava) žiada magistrát o akúsi „láskavosť“, ktorú v kontexte článku možno chápať negatívne, ako nemorálnu požiadavku našej spoločnosti na neobjektívne uprednostňovanie našej spoločnosti pri posudzovaní žiadosti

Spoločnosť Residence FK s.r.o. sa preto dôrazne ohradzuje proti použitiu pojmu „láskavosť“ v súvislosti s jej aktivitami voči magistrátu. Použitie tohto pojmu v predmetnom článku je bez reálneho základu a je spôsobilé navodiť dojem existencie možného konfliktu záujmov a tým zasiahnuť do dobrej povesti spoločnosti Residence FK s.r.o.

Existenciu „možného konfliktu“ konštatuje autor článku v časti, v ktorej sa obrátil s otázkami práve ohľadom „možného konfliktu“ na viacerých bratislavských komunálnych politikov.

Peter Paško

Vychádzajúc z názvu a obsahu článku je zrejmé, že autor článku si je vedomý faktu, že developerom plánovaného projektu v mestskej časti Bratislava-Rusovce je obchodná spoločnosť Residence FK s.r.o. Táto spoločnosť však žiadnym spôsobom neprispievala Vallovi desaťtisícami eur na kampaň.

Na kampaň p. Valla a podporu vzniku politickej strany Team Bratislava som prispel nezištne ja, ako fyzická osoba.

Rozhodne však magistrát nežiadam o žiadnu „láskavosť‘, a to ani priamo ani nepriamo prostredníctvom obchodnej spoločnosti Residence FK s.r.o.

Preto názov článku je nepravdivý a v kontexte s obsahom článku je snahou o vyvolanie dojmu existencie možného konfliktu záujmov, a preto predstavuje zásah do mojej cti a dôstojnosti.

Existenciu „možného konfliktu“ konštatuje autor článku v časti, v ktorej sa obrátil s otázkami práve ohľadom „možného konfliktu“ na viacerých bratislavských komunálnych politikov. Otázky autora článku boli klamlivé a sugestívne a tomu zodpovedali aj odpovede bratislavských komunálnych politikov zverejnené v článku.

O zmenu územného plánu v časti Rusovce-Sever požiadala spoločnosť Lucky angel, s. r. o., ktorá sa riadne zapojila do verejnej výzvy Hlavného mesta SR Bratislava (v ďalšom texte aj ako „hlavné mesto“), ktorú hlavné mesto zverejnilo na svojej úradnej tabuli dňa 20.12.2021 a to v súlade s Koncepciou mestskej bytovej politiky pre roky 2020 – 2030 a následne schválenou metodikou zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania (v ďalšom texte len „výzva“), taj. nie spoločnosť Residence FK s.r.o.

V článku absentujú akékoľvek informácie, ktoré by podporovali domnienky z neho vyplývajúce, že môj finančný príspevok by akýmkoľvek spôsobom mohol ovplyvniť posudzovanie žiadosti spoločnosti Lucky angel, s. r. o. Preto spájanie týchto dvoch od seba nezávislých skutočností (splnenie podmienok výzvy hlavného mesta zo strany spoločnosti Lucky angel, s. r, o. a finančný príspevok pre Matúša Valla a stranu Team Bratislava zo strany mojej osoby) nemá žiadne reálne základy, a preto jeho cieľom nie je poskytnúť čitateľovi objektívne informácie, ale poškodiť moje dobré meno, česť a dôstojnosť tým, že sa čitateľom vsugeruje subjektívna domnienka autora článku o tom, že developer (personálne prepojený s mojou osobou) žiada magistrát o akúsi „láskavosť“.


Ďalšie články