Kontrolórka preskúmala IT služby na magistráte. Konštatuje viaceré porušenia

Mestské zastupiteľstvo v Bratislave. Foto: Ján Vida Mestské zastupiteľstvo v Bratislave. Foto: Ján Vida

BRATISLAVA – Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva bola útvarom hlavného kontrolóra predložená poslancom správa o výsledku kontroly IT služieb, ktorá bola súčasťou plánu kontrolnej činnosti z prvého polroka 2023. Správa viacerých poslancov prekvapila.

Kontrola trvala viac ako osem mesiacov a jej účelom bolo posúdenie správnosti nastavenia interných procesov pri rozpočtovaní finančných prostriedkov hlavného mesta na podprogram informačné služby za rok 2022 v zmysle budovania Metropolitnej optickej siete.

Kontrolná skupina preverovala nastavenia procesov hospodárenia a zamerala sa na predchádzanie rizika nehospodárneho a neúčelného nakladania s finančnými prostriedkami. Rovnako sa kontrolou zamerali aj na postupy uzatvárania zmlúv a rámcových dohôd a hodnotenie efektívnosti.

Rozsiahla a veľmi podrobná takmer 40-stranová správa odhalila zo strany magistrátu viacero nedostatkov a pochybení. Za najdôležitejšie hlavná kontrolórka Jana Bezáková považuje nedôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly a taktiež problémy spojené s inventarizáciou.

Kontrolou bolo napríklad zistené, že pri niektorých objednávkach nad limit 5-tisíc až 10-tisíc eur kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

V štyroch prípadoch nebola uzatvorená zmluva a boli obstarané len na základe objednávky a v ďalších dvoch prípadoch boli dodávatelia obstaraní iba na základe objednávky, bez preukázania uskutočnenia verejného obstarávania a to formou predloženia cenových ponúk.

„Kontrolórom nebol predložený podrobný rozpočet, týkajúci sa plánovania investície do majetku pri budovaní optickej siete. Absentoval výpočet nákladov na služby, ktoré boli spojené s vysporiadavaním prác na cudzom majetku. Nebola predložená ani podrobná analýza obstarania predmetných služieb, ani predpokladaný vývoj výdavkov,“ skonštatovala na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve hlavná kontrolórka Jana Bezáková.

Rovnako absentovalo predloženie výpočtu predpokladanej návratnosti finančných prostriedkov pri budovaní internetovej siete pre koncových užívateľov. Náklady na jednotlivé projekty boli v rámci takzvaného „business plánu“ z dielne mestského IT oddelenia vyčíslené v sume viac ako 6,5 milióna eur, no príjmy za poskytovanie služieb boli iba v sume niečo viac ako 73-tisíc eur.

„Objavili sme aj faktúrované dielo, ktoré nebolo dodané tak, ako bolo deklarované. Bolo dodané na rozhraní dvoch rokov, čím nebola rešpektovaná dodacia lehota pri verejnom obstarávaní, ako jedného z hodnotiacich kritérii. Podľa protokolu nebolo dielo dokončené a prevzaté v požadovanej kvalite, kde konštatujeme ďalšie zlyhanie finančnej kontroly,“ skonštatovala kontrolórka Bezáková.

Na tieto výsledky kontroly ihneď reagovali viacerí mestskí poslanci. Nezaradený poslanec Martin Winkler poďakoval mestskej kontrolórke za rozsiahlu a podrobnú správu a uviedol, že toto je veľmi dôležitý bod, ktorý hovorí o profesionalite riadenia mesta.

„V správe sú uvedené závažné zistenia a pochybenia a pre mňa šokujúce informácie. Zaujímalo by ma teda, na koho hlavu padajú tieto pochybenia. Zároveň očakávam informáciu od mesta, aké opatrenia chce mesto prijať na nápravu týchto pochybení a aké opatrenia chce mesto spraviť aby sa už neopakovali,“ pýtal sa v rozprave Winkler.

Na vyvodenie zodpovednosti a prijatie nápravných opatrení sa spytoval aj poslanec Branislav Záhradník. Ten zároveň poukázal na to, ako pri správe kontrolóra v Karlovej Vsi, v ktorej kontrolór konštatoval dva administratívne nedostatky, vo vzťahu k mestskej časti, poslanci Karlovej Vsi za Team Bratislava hovorili o hrubých nedostatkoch a vyvodení zodpovednosti voči kompetentným zamestnancom.

„Nechcem prehánať, ale chcem použiť rovnaké výrazy na pána riaditeľa magistrátu Ctibora Košťála, ako sa vysporiada s týmito hrubými nedostatkami, ktoré sú konštatované v správe mestskej kontrolórky a akým spôsobom a či vôbec bude vyvodená zodpovednosť voči tým zamestnancom, ktorí zapríčinili, že sme tu takéto kontrolné zistenia obdržali,“ spytoval sa Záhradník.

Na jeho vystúpenie nadviazal aj starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý poukázal na dvojaký meter mestských poslancov z koalície PS, SaS a Team Bratislava.

„Kým v Petržalke miestni poslanci z PS a Teamu Bratislava, ktorí zároveň sedia aj tu v mestskom zastupiteľstve poukazujú aj na obyčajné formálne pochybenia, tu na mestskom zastupiteľstve sú úplne ticho. Chápem, tu majú svojho primátora, nevyzeralo by to dobre, ani pri tak závažných pochybeniach. Príde mi to ale nedôstojné, neférové a na vašom mieste by som sa hanbil,“ uviedol v ostrej reakcii starosta Petržalky.

Za pravdu mu dal novovymenovaný poslanec Pavol Škápik, ktorý požiadal riaditeľa magistrátu Košťála, aby preškolil všetkých zamestnancov magistrátu zo základnej finančnej kontroly.

Na záver zareagoval aj riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál, ktorý uviedol, že zistenia kontrolórky sú objektívne. Niektoré z nich sú formálneho charakteru a pokúsia sa v čo najkratšom čase zabezpečiť, aby sa neopakovali, napríklad preškolením zamestnancov pri už spomínanej základnej finančnej kontrole. Zároveň spomenul aj opatrenia v podobe už vykonaných personálnych výmien.

„Odporúčania mestskej kontrolórky vyplývajúce zo správy sme si v rámci jednotlivých útvarov prešli a všetky nedostatky sa pokúsime do budúcna vyriešiť a poslancom zároveň pripravíme informáciu, ako budeme v daných veciach postupovať,“ uviedol na záver riaditeľ magistrátu.


Ďalšie články