Zastupiteľstvo v Novom Meste bolo zrušené po školáckej chybe úradu Matúša Čupku

Matúš Čupka – starosta MČ Bratislava – Nové Mesto. Foto: TASR Matúš Čupka, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto. Foto: TASR

BRATISLAVA Utorkové miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Nové Mesto trvalo len pár minút. Starosta Nového Mesta Matúš Čupka sa ho krátko po začatí rozhodol zrušiť a preložiť na ďalší týždeň. Miestni poslanci totiž upozornili na nedodržanie základných pravidiel zákona.

Prvé zastupiteľstvo plánované v tomto roku vôbec nedopadlo podľa predstáv vedenia mestskej časti. Starosta Nového Mesta Matúš Čupka utorkové zastupiteľstvo otvoril a minútou ticha vzdal úctu nedávno zosnulej Anne Bergerovej, významnej protifašistickej bojovníčke, ktorá posledné roky života prežila v Novom Meste. V tom čase ešte nič nenaznačovalo problém, ktorý nastane. 

Náznaky sa ukázali až pri hlasovaní o programe rokovania zastupiteľstva. Tu sa totiž niektorí miestni poslanci zdržali, čo pri takej elementárnej veci, akou je schvaľovanie programu, nebýva zvykom. A že sú tie dôvody vážne, ukázalo až vystúpenie miestneho poslanca Andreja Árvu.

Ten totiž vo svojom príspevku poukázal na fakt, že pred dnešným rokovaním miestneho zastupiteľstva nebola zákonným spôsobom zverejnená informácia o jeho konaní.

„Pán starosta, prečo sa nezverejňuje pozvánka na úradnej tabuli s bodmi rokovania miestneho zastupiteľstva? Posledná bola zverejnená 7. decembra. Medzitým bolo ešte jedno mimoriadne zastupiteľstvo, teraz máme riadne rokovanie a tie pozvánky tam nie sú… Keby ste nám to vysvetlili,“ žiadal o reakciu poslanec Árva. 

Podobne reagovala aj poslankyňa Darina Timková, ktorá zároveň uviedla informáciu z rokovacieho poriadku, v ktorom sa píše, že návrh programu zasadnutia zastupiteľstva musí byť zverejnený na úradnej tabuli a rovnako na webe minimálne tri dni pred konaním zastupiteľstva. 

To dokonca vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a rovnako tak zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý prikazuje obciam zverejňovať program rokovania zastupiteľstva. Poslankyňa Timková tak naznačila, že neuverejnenie pozvánky a programu môže predstavovať problém mať vôbec platné zastupiteľstvo. 

Starosta Čupka protiargumentoval tým, že informácia o konaní zastupiteľstva je verejná a obyvatelia ju nájdu v schválenom harmonograme z decembra. „Prečo to takto procesne nebolo spracované, zistíme a budeme informovať zastupiteľstvo, ale v tejto chvíli nemáme informáciu, že by toto znamenalo nejaké znefunkčnenie zastupiteľstva, lebo tá informácia verejná je,“ dodal starosta Nového Mesta.

Poslanca Árvu však argumentácia Matúša Čupku nepresvedčila a naďalej namietal, že verejnosť sa o rokovaní a programe nemala odkiaľ dozvedieť. Nato starosta vyhlásil 15-minútovú prestávku s cieľom dohodnúť sa na ďalšom postupe. 

No a porada následne všetko zmenila. Starosta Čupka sa poďakoval poslancom Árvovi a Timkovej za to, že na nezverejnenie pozvánky a programu upozornili a všetkým prítomným a verejnosti sa hlboko ospravedlnil.

„Po diskusii sa javí, že naše zastupiteľstvo nenapĺňa zákonné požiadavky, preto ho týmto oficiálne ukončujem s tým, že sa stretneme na mimoriadnom zastupiteľstve o týždeň,“ uzavrel starosta Čupka a ukončil rokovanie.

Zrušenie plánovaného zastupiteľstva by sa teda dalo označiť za takzvanú školácku chybu Čupkovho úradu, za ktorú zrejme niekto ponesie zodpovednosť. Kto konkrétne, sme sa z miestneho úradu nedozvedeli.

No vyjadrenie poslanca Árvu naznačilo aj ďalší problém. Podľa jeho tvrdení na dnešnom rokovaní nebola pozvánka s programom zverejnená ani pred predchádzajúcim mimoriadnym zastupiteľstvom, ktoré tesne pred Vianočnými sviatkami schvaľovalo rozpočet mestskej časti. Či je to naozaj tak a čo s tým bude mestská časť robiť, sme sa opäť nedozvedeli. 

Naopak, krátko po zrušenom zastupiteľstve sa objavili viaceré kritické reakcie. Bývalý vicestarosta mestskej časti Branislav Filipovič dokonca pre Bratislavský Štandard uviedol, že zvažuje podanie na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti predchádzajúcich zastupiteľstiev. „Na porušovanie zákona som už viackrát poukázal, ale bol som ignorovaný,“ napísal na svojej sociálnej sieti v reakcii na dnešné zastupiteľstvo Filipovič. 

„Terajšie vedenie nie je schopné ani po uplynutí tretiny mandátu usporiadať zastupiteľstvo riadne a v súlade so zákonom. Zákon o obecnom zriadení a aj rokovací poriadok jasne hovoria, že program miestneho zastupiteľstva musí byť vyvesený na úradnej tabuli tri dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva,“ dodal bývalý vicestarosta Nového Mesta.  

Aktualizované o reakciu mestskej časti

K celej situácii sa nám nakoniec vyjadrila aj hovorkyňa mestskej časti Jana Žjak. Jej reakciu za mestskú časť Nové Mesto uvádzame v plnom znení:

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako zákon o obecnom zriadení) vyplýva povinnosť mestskej časti zverejniť návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Kým je zákonom definovaná časová lehota uverejnenia návrhu programu obecného zastupiteľstva, zákon neukladá mestskej časti povinnosť zverejniť na úradnej tabuli pozvánku na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Zákon o obecnom zriadení neustanovuje, že prípadné nezverejnenie návrhu programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva má za následok „nezákonnosť miestneho zastupiteľstva“ alebo „nezákonnosť schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva“.

Na záver si dovoľujeme uviesť, že zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) neukladá mestskej časti povinnosť zverejniť na úradnej tabuli pozvánku na zasadnutie miestneho zastupiteľstva ani návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva.


Ďalšie články