Penta predstavila detaily projektu Southbank na južnom brehu Dunaja

05-1-_1920x0_0 Nový komplex Southbank by mal stáť na pravom brehu Dunaja. Vizuál: Penta Real Estate

BRATISLAVA – Investorská spoločnosť Penta Real Estate predstavila detaily projektu Southbank na území bratislavskej Petržalky. Vyrásť má na južnom brehu Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom.

V najbližších týždňoch chce predložiť dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Projekt bude rozdelený na etapy, začiatok výstavby prvej z nich je plánovaný koncom roka 2026. Prioritou má byť ochrana životného prostredia.

Pozemky projektu Southbank sa totiž nachádzajú v blízkosti územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktorého súčasťou je aj chránený areál Soví les.

„Projekt však do týchto území nijakým spôsobom priamo nezasahuje a je od nich oddelený protipovodňovou hrádzou a trvalými trávnymi porastmi,“ ubezpečuje spoločnosť.

V oblasti flóry boli napríklad identifikované ekologicky významné stromy a fragmenty lužného lesa. V rámci fauny identifikovali odborníci napríklad včelu, ktorá síce nie je druhom európskeho významu, ide však o vzácny a málo preskúmaný druh.

Realizovať sa majú tiež opatrenia na presklených fasádach budov, ktoré budú rešpektovať migračné trasy vtákov, aby sa minimalizovalo riziko ich nárazu.

Séria konkrétnych odporúčaní a zmierňujúcich opatrení je výsledkom niekoľkomesačných terénnych prieskumov.

Riešiteľský kolektív pozostával z členov Botanického ústavu a Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.

Projekt bude rozdelený do viacerých etáp, pričom realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov.

Momentálne je v rámci architektonickej štúdie v príprave prvá etapa. Nachádzať sa má na pozemkoch západne od Mosta Apollo a priniesť má päť rezidenčných objektov doplnených o jednu kancelársku budovu.

V prvej etape vyrastú rezidenčné objekty doplnené o jednu kancelársku budovu. Vizuál: Penta Real Estate

Na územie bola v roku 2022 vyhlásená medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž, víťazom ktorej sa stali zahraničné architektonické ateliéry Snöhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti.

Architektonický návrh pracuje zároveň s verejnými priestormi či fragmentmi existujúcej zelene a s terénom. Tým umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme takzvaných bowls.

Projekt pracuje s koncepciou piatich bowlov. Herný bowl a oddychový bowl sú umiestnené pri hrádzi a majú poskytovať možnosti pre aktívny oddych.

Lesný bowl má prostredníctvom zelene oddeliť verejný priestor od dopravného uzla pod Mostom Apollo.

Kultúrny bowl bude ukončením veľkého centrálneho parku smerujúceho z územia Nového Lida a piaty, športový bowl, aktivuje priestor pod Mostom Apollo v tesnej blízkosti hrádze.

Navrhovaný projekt si vyžiada zmenu územného plánu. „Pôvodný územný plán je starý takmer 20 rokov a potreba jeho zmeny je nevyhnutná pre vybudovanie kompaktného a pešieho takzvaného 15-minútového mesta,“ skonštatoval výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník.

Dôraz sa má klásť na pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu či urbánnu zeleň, reaguje sa tiež na aktuálne výzvy spojené so zmenou klímy. Na územie sa má tiež zaviesť električka.

Zmenou sa má taktiež rušiť obtokový kanál Dunaja na inundačnom území, ktorý nie je podľa spoločnosti z vodohospodárskeho hľadiska potrebný, ale neumožňoval zachovanie vodáckeho športu.

Investor plánuje zatraktívniť časť územia projektu Southbank ešte pred začiatkom výstavby, a to ešte tento rok.

(tasr)


Ďalšie články