Budeme si meniť adresy? Park v Petržalke dostane nový názov

Park obetí Hraničiarov, Petržalka Park mení svoj názov. Po novom bude Park obetí Hraničiarov. Foto: Miroslava Pavlíková

BRATISLAVA – Od 15. mája 2024 sa zmení názov parku v Petržalke, ktorý je spojený s našou históriou z obdobia komunizmu. Park na Námestí Hraničiarov sa po novom bude volať Park obetí Hraničiarov.

Návrh podala Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len MČ Petržalka), pričom apelovala na dôležitú históriu mesta.

„Námestie Hraničiarov vzniklo v roku 1977 v rámci výstavby Petržalky. Lokalita dostala názov ,námestie Hraničiarov v roku 1981, na 30. výročie založenia Pohraničnej stráže. Pohraničná stráž bola ozbrojená zložka, ktorá mala zo zákona o ochrane štátnych hraníc zabezpečovať ochranu a kontrolu štátnej hranice v období komunizmu. Jej činnosť sledovala a usmerňovala najmä pohyb osôb okolo štátnej hranice,“ uvádza dokument Návrh na pomenovanie parku v centrálnej časti lokality Námestia Hraničiarov.

„Prekročenie hranice bolo považované za trestný čin ,opustenia republiky. Najintenzívnejšie bola pritom sledovaná hranica s Nemeckou spolkovou republikou a Rakúskom, nazývaná aj Železná opona. Ľudia túžiaci po slobode sa snažili dostať na západ aj napriek veľkému riziku smrti,” spomína spracovaný petržalský dokument.

Jedným z dôvodov, na ktorý MČ Petržalka poukázala, je, že: „Námestie Hraničiarov v Petržalke nám svojím názvom pripomína túto históriu, keď na území Petržalky pohraničiari zatkli alebo usmrtili ľudí za nedovolené prekročenie štátnej hranice.” 

V parku sa dá oddýchnuť pri zeleni. Foto: Miroslava Pavlíková

Ako sa ďalej v dokumente píše, veľká časť obyvateľov nielen samotnej Petržalky vníma túto udalosť veľmi citlivo. Z dôvodu úcty k pozostalým obetí, k tomuto obdobiu a k ľuďom, ktorí tu prišli o život „len preto”, lebo túžili po slobode, pristúpila MČ Petržalka k schváleniu návrhu pomenovať park na Park obetí Hraničiarov.

„Pomenovaním parku, ktorý je významným verejným priestranstvom tejto lokality, by bola prejavená úcta obetiam komunistického režimu, čím by sa aspoň symbolicky napravili krivdy minulosti,” vysvetľuje dokument.

Názov tohto verejného priestranstva schválila a odporučila okrem Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka aj Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy a taktiež Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ. 

V pláne pomenovania parku ešte figuruje malé písmeno h v slove hraničiarov. Foto: Miroslava Pavlíková
V pláne pomenovania parku ešte figuruje malé písmeno h v slove hraničiarov. Foto: Miroslava Pavlíková

Pre obyvateľov Bratislavy bol návrh zverejnený v dňoch od 19. 3. 2024 do 25. 4. 2024 na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk. Taktiež ho mohli občania vidieť aj vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Keďže neprišlo k podaniu žiadnej pripomienky, vyjadril sa nakoniec Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy: „Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu schválilo všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka s účinnosťou od 15. 5. 2024.”

Treba si meniť adresy v občianskom preukaze?

„S novým názvom tohto verejného priestranstva súvisí zmena adresy, ktorá sa dotkne jednej nebytovej budovy so súpisným číslom 2672, nachádzajúcej sa v predmetnom parku,” píše sa v Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Označenie parku na Park obetí Hraničiarov vykoná na vlastné náklady mesto Bratislava. Taktiež zapíše aj názov tohto verejného priestranstva do evidencie názvov ulíc.

V Parku obetí Hraničiarov bude treba osadiť nové tabule s aktuálnym názvom. Foto: Miroslava Pavlíková
V Parku obetí Hraničiarov bude treba osadiť nové tabule s aktuálnym názvom. Foto: Miroslava Pavlíková

Ďalšie články