Zdravotne znevýhodnení si za parkovanie priplatia. Návrh magistrátu schválili v Petržalke

IMG_1937 Vyhradené parkovacie miesta v Petržalke. Foto: Ivan Lučanič

BRATISLAVA – Mestská časť Petržalka mení po rokoch podmienky prideľovania vyhradených parkovacích miest. K zmenám plánuje pristúpiť už od 1. júna. Sociálne znevýhodneným sľubuje 50 percentnú úľavu.

V Petržalke chcú poslanci miestneho zastupiteľstva touto zmenou reagovať na neustále zneužívanie vyhradených parkovacích miest. Často sa totiž stáva, že tieto vyhradené parkovacie miesta sú dlhodobo neobsadené, či už pre niekoľkomesačné pobyty mimo trvalého bydliska, alebo pobyty v liečebných zariadeniach.

Výnimkou nie je ale ani to, že si obyvatelia vyhradené miesto nezrušia, ani v prípadoch, keď už vozidlo, pre ktoré je dané parkovacie miesto vyhradené, nepoužívajú.

A tak tieto parkovacie miesta zostávajú prázdne, bez možnosti, aby tu mohol zaparkovať ktokoľvek iný. Kolú preto oči mnohým motoristom, ktorí tak musia hľadať parkovacie miesta ďalej od svojho domu, hoci sú pri ňom tieto miesta neobsadené. Deje sa tak rovnako v častiach spadajúcich pod Petržalský parkovací systém ako aj celomestský PAAS.

Mestská časť Petržalka má za to, že zavedením čiastočnej úhrady za vyhradené miesto novou sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla s parkovacím preukazom nebude naďalej k takémuto zneužívaniu dochádzať.

Zároveň sa zavedením takejto dane zjednotia podmienky pre ťažko zdravotne postihnuté osoby s fyzickými, ale aj právnickými osobami, ktoré podľa platného všeobecne záväzného nariadenia doteraz nehradili poplatok za zriadenie, údržbu a zrušenie vyhradeného miesta. 

Ako uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka, snaha o zjednotenie podmienok vyhradzovania parkovacích miest, ako aj zavedenia úhrady za vyhradené miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vychádza z iniciatívy magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý ešte v roku 2023 inicioval stretnutia so všetkými mestskými časťami.

„Výsledkom viacerých stretnutí bolo odsúhlasenie sumy za vyhradené miesto pre osobu so zdravotným postihnutím v jednotnej výške za m2 a to v sume dvoch centov za deň. V praxi to teda bude znamenať, že pri štandardnom rozmere parkovacieho miesta vo veľkosti 12,5 štvorcového metra zaplatí užívateľ vyhradeného miesta za rok 91,25 eura. Zároveň musí splniť aj ďalšie podmienky,“ uviedol starosta Petržalky.

Noví žiadatelia tak po novom budú musieť preukazovať okrem trvalého pobytu v mestskej časti Petržalka a právneho vzťahu k vozidlu, či držby parkovacieho preukazu podľa osobitného predpisu, ľudovo povedané modrého preukazu, aj potvrdenie o odkázanosti na individuálnu prepravu vozidlom.

Toto potvrdenie bude mestská časť žiadať aj od užívateľov, ktorí už parkovacie miesto pre ťažko zdravotne postihnutú osobu majú vyhradené. Týkať sa to teda bude všetkých viac ako 1 120 vyhradených parkovacích miest, ktoré v Petržalke sú.

Poslanci miestneho zastupiteľstva okrem novej sadzby dane schválili aj nové možnosti úľav. Tieto úľavy sa budú týkať daňovníka, ktorému sa zníži sadzba dane za vyhradené miesto o 15 percent, v prípade ak poskytne svoje vyhradené parkovacie miesto v čase od 7:00 do 18:00 pre využitie ostatných vodičov s tým, že táto skutočnosť bude viditeľne vyznačená na dodatkovej tabuľke pod dopravnou značkou.

Rovnako sa táto sadzba zníži o 15 percent aj v prípade, ak svoje parkovacie miesto uvoľní v čase medzi 18:00 až 7:00. A o 50 percent sa zníži tomu, kto predloží správcovi dane platné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Vedenie Petržalky si od nového poplatku sľubuje nielen ich mierny úbytok, ale predovšetkým ich efektívnejšie využívanie a plnú vyťaženosť.


Ďalšie články