Modernizácia NÚDCH za štvrť miliardy eur naďalej viazne na pripomienkach občanov. Aká je jej budúcnosť?

NÚDCH vizualizácia 2 Budúca podoba NÚDCH. Foto: Národný ústav detských chorôb/EIA

BRATISLAVA – Technický stav aj vybavenosť štátnych nemocníc na Slovensku sú často poddimenzované a mnohé by potrebovali zásadnú rekonštrukciu a investície do zdravotníckej techniky. Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v tomto nie je výnimkou. Projekt modernizácie a dostavby tohto zariadenia za štvrť miliardy eur je už dlhšie na stole, avšak narazil na pripomienkovanie zo strany obyvateľov. Aká je jeho budúcnosť?

NÚDCH funguje na Slovensku od roku 1991. Je jedinou detskou nemocnicou piatej, teda najvyššej úrovne v krajine. Skladá sa z lôžkovej časti s kapacitou 419 postelí, ambulantnej časti, ako aj zo spoločných liečební a vyšetrovní, kam patria Rádiodiagnostické oddelenia, Oddelenia laboratórnej medicíny a Fyziatricko-rehabilitačné oddelenia.

Je tiež výukovou bázou viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a iných škôl. Slúži však predovšetkým detským pacientom s náročnými diagnózami nielen z Bratislavského kraja, ale z celého Slovenska. Technický stav aj vybavenosť kľúčovej nemocnice pre deti by si po viac ako 30-ročnej existencii vyžadovali veľkú investíciu.

Moderné centrum zdravotnej starostlivosti za 259 miliónov eur

Projekt modernizácie nemocnice v celkovej hodnote 259 miliónov eur ráta so zbúraním niektorých častí areálu a dostavbou nových objektov za účelom vzniku moderného centra zdravotnej starostlivosti o detského pacienta. Všetko potrebné by bolo pod „jednou strechou“ a detský pacient by nemusel byť vysielaný na rôzne miesta. Zabezpečiť sa tým má multidisciplinárny prístup, takže by sa nemalo stávať, ľudovo povedané, že pravá ruka nebude vedieť, čo robí ľavá. „Základnou myšlienkou medicínskej a logistickej koncepcie je centralizácia zdravotníckych prevádzok do funkčného celku,“ píše sa v zámere.

Do priestorov nemocnice by sa z tohto dôvodu mohlo vrátiť aj detské kardiocentrum a detská infektológia. Počíta sa aj s rozšírením detskej psychiatrie, ktorej kapacity už nestačia, čo akútne ukázalo hlavne covidové obdobie.

Okrem rekonštrukcie priestorov nemocnice a výmeny zdravotníckej techniky by za štvrť miliardy eur mal pribudnúť aj nový chirurgický pavilón s heliportom (nemocnica v súčasnosti využíva heliport na Kramároch) a parkovací dom.

Vybudovaním chirurgického pavilónu sa má okrem iného zabezpečiť aj to, aby sa nemiešali ambulantní a lôžkoví pacienti. „V NÚDCH budú striktne oddelené trasy ambulantných pacientov od hospitalizovaných. Každá táto kategória má v nemocnici samostatnú ‚cestu‘ tak, aby nedochádzalo ku kríženiu klientov na lôžku a klientov v ambulanciách,“ hovorí sa v zámere.

Peniaze z plánu obnovy sú limitované rokom 2026

Projekt by mohol byť za určitých okolností čiastočne financovaný aj z Plánu obnovy a odolnosti. Avšak na to, aby mohli byť tieto prostriedky na rekonštrukciu využité, je potrebné zabezpečiť ich čerpanie do roku 2026. Hrá sa teda o čas. V roku 2022 bol zámer predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) dúfajúc v čo najrýchlejšie získanie potrebných povolení, čo sa v pomerne krátkom čase ukázalo ako veľmi optimistická vizia.

Pripomienky verejnosti celý proces predlžujú

Do celého procesu sa však zapojila verejnosť so svojimi pripomienkami, čo spôsobuje značné oddialenie a komplikácie. Výhrady k modernizácii mali jednotlivci, medzi ktorými figurovalo aj meno viceprimátora Jakuba Mrvu a bytové združenia, pričom iniciátorom a najangažovanejším v celom procese bolo občianske združenie Kramárčan.

Čo obyvateľom dotknutej lokality najviac prekážalo? Pripomienky sa týkali mnohých oblastí. Asi najviac riešenými boli hlučnosť, prašnosť, riešenie dopravy a poukazovanie na možný nesúlad s územným plánom. Hlavná pripomienka zo strany OZ Kramárčan sa týkala hlavne dopravy.

„K novému parkovaciemu domu, ktorý sa má vybudovať pod NÚDCH, má viezť príjazdová cesta od Stromovej ulice, cez Jakubíkovú ulicu a následne ulicou Jahodová. To znamená, že cez bytovú zónu, čo značne zaťaží danú lokalitu, kde sa nachádzajú rodinné a bytové domy. Pritom na Jakubíkovej ulici je už teraz daná značka Prednosť protiidúcich vozidiel, čo označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka, pričom cez Jakubíkovú ulicu je plánovaný prejazd 1 631 osobných áut a 48 nákladných áut denne,“ povedali Bratislavskému Štandardu z občianskeho združenia Kramárčan, ktoré vníma takúto dopravnú situáciu ako neúnosnú.

Podľa nemocnice však nebude modernizácia jej priestorov, ktorá so sebou prinesie zmeny v danej lokalite, znamenať pre túto oblasť zhoršenie podmienok v porovnaní so súčasnosťou, ale naopak, bude výraznou zmenou k lepšiemu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre deti.

„Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženie prostredia so súčasným stavom. Prinesie však významný príspevok v oblasti zdravotníckych služieb pre deti v rámci súčasnej prevádzky Národného ústavu detských chorôb v Bratislave,“ tvrdí NÚDCH.

„Výstavba, ako každá obdobná stavebná činnosť, prináša nepriaznivé vplyvy, ktoré sa nedajú úplne eliminovať, ale je ich potrebné do určitej miery strpieť. Navrhovateľ však bude, vzhľadom na to, že stavebná činnosť sa bude realizovať priamo v rámci existujúceho areálu a za plnej prevádzky, osobitne dohliadať na to, aby zhotoviteľ stavby v maximálnej možnej miere využil organizačné, technické a technologické opatrenia k zamedzeniu negatívnych účinkov,“ hovorí NÚDCH vo svojom stanovisku k ďalším pripomienkam, ktoré predložili občania aj združenie.

Zároveň zdôrazňujú, že nepriaznivé vplyvy budú obmedzené hlavne na priestory stavby a budú sa viazať predovšetkým na úvodnú fázu výstavby. V ďalších fázach by mali byť dopady na okolie stále menšie.

V decembri to vyzeralo, že po dlhých prieťahoch sa veci konečne pohnú k lepšiemu. Okresný úrad totiž vydal rozhodnutie v prospech NÚDCH, v ktorom sa hovorí, že nemocnica nateraz zohľadnila všetky vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí. V januári sa však voči rozhodnutiu Okresného súdu odvolali dve súkromné osoby, čo celý proces zas naťahuje, pričom tŕňom v oku má byť dopravné napojenie stavby na komunikačnú sieť.

„Ide o nesúlad navrhovanej činnosti v oblasti dopravného napojenia s ÚP Jelšova, Bratislava, ktorý bol schválený Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto 26. septembra 2023 VZN č. 10/2023 s účinnosťou od 1. novembra 2023,“ hovorí k novej pripomienke OZ Kramárčan.

V zásade však pripomienkujúci tvrdia, že s výstavbou súhlasia. „V žiadnom zo stanovísk nie je zásadný nesúhlas so zmenou navrhovanej činnosti. Obsah stanovísk je v zásade smerovaný na spresnenie a spodrobnenie riešení v dokumentáciách predkladaných na následné povoľovacie konania,“ tvrdí NÚDCH, ktorý zároveň sľubuje, že viaceré z pripomienok bude možné detailnejšie rozpracovať až v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

„Stále platí, že sme za ‚Modernizáciu a dostavbu budov NÚDCH – Nemocnica 21. storočia´, ale treba doriešiť prístupovú cestu k novým objektom mimo bytovej zóny, teda mimo Územného plánu Jelšová, Bratislava,“ uviedlo OZ Kramárčan, ktoré zároveň navrhuje prístup z opačnej strany, teda od Pražskej ulice alebo od Patrónky, cez areál UNB.

V jednej veci sa teda obe strany zhodnú. Tou je potreba modernizácie a dostavby NÚDCH. Ostáva teda veriť, že sa dopracujú ku kompromisu a otvoria tak cestu povoľovacích procesov a následnej realizácie projektu v čo najkratšom čase. Faktom však ostáva, že spomínané odvolania opäť oddiaľujú víziu komplexnej, centralizovanej a modernej zdravotnej starostlivosti pre detského pacienta.


Ďalšie články