Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Vybrať najvýznamnejšie osobnosti v Bratislavskom kraji môžete aj vy. Ako na to?

ocenenia BSK Navrhnúť ľudí na Ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja môže aj široká verejnosť. Foto: Bratislavský kraj

BRATISLAVA – Poznáte nejakú významnú osobnosť z oblasti kultúry, športu, vedy, zdravotníctva či sociálnej starostlivosti, ktorá svojou činnosťou zlepšuje život v našom kraji alebo ho úspešne reprezentuje v zahraničí? Navrhnite ho na Ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja. Čas máte do konca decembra.

Na významných ľudí sa nemá zabúdať a je správne ich oceniť a povzbudiť v činnosti, ktorou prispievajú k lepšiemu životu mnohých z nás. Kto je takouto výraznou osobnosťou, vedia často najlepšie obyvatelia. Práve na to myslí Bratislavský samosprávny kraj pri udeľovaní výročných ocenení, a preto dáva priestor obyvateľom navrhnúť ich. Do ktorých ocenení môžete aktívne zasiahnuť svojím výberom?

Najvyšším ocenením v rámci kraja je Cena Samuela Zocha udeľovaná osobám, ktoré významným spôsobom presahujú rámec obce, mesta a zaslúžili sa výrazne o rozvoj kraja alebo zlepšenia života jeho občanov, prípadne kraj úspešne reprezentovali za jeho hranicami. Vo výnimočnom prípade môže byť ocenenie udelené aj zahraničným občanom alebo in memoriam.

Výročná cena Samuela Zocha. Foto: Bratislavský kraj

Pamätný list Samuela Zocha je určený osobám, ktoré sa svojou dlhodobou činnosťou zaslúžili o rozvoj kraja alebo pozdvihli jeho úroveň v rôznych oblastiach, akými sú kultúra, veda, výskum šport, zdravotníctvo, doprava, sociálna oblasť a iné. Ocenenie je primárne určené obyvateľom kraja, ale vo výnimočnom prípade môže poputovať aj zahraničným občanom, alebo môže byť udelené in memoriam.

Ocenenia sa ohliadnu aj smerom do minulosti. Boli medzi nami nesporne aj ľudia, ktorí svojou celoživotnou prácou významne ovplyvnili historický vývoj kraja a je dobré si ich prínos pripomenúť a oceniť. Na tých myslí ocenenie Historická osobnosť regiónu, ktoré je udeľované in memoriam. Doteraz bolo udelené Vladimírovi Dzurillovi, Ladislavovi Dérerovi, Lucii Popp a Alfrédovi Wetzerovi.

Verejnosť môže priamo rozhodnúť prostredníctvom elektronického hlasovania o Cene verejnosti. Tú budú vyberať spomedzi ocenených osôb v danom ročníku. Nominácie na Cenu verejnosti budú zverejnené na stránke kraja.

Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja buď ako jednotlivci alebo prostredníctvom združení a organizácií pôsobiacich v kraji. Návrh musí obsahovať okrem mena osobnosti aj zdôvodnenie, popis jeho zásluh a písomný súhlas navrhovanej osoby s nomináciou. Ak ide o návrh na ocenenie in memoriam, tak je potrebný súhlas žijúcej blízkej osoby. Prihlasovací formulár nájdete tu. Môžete ho podávať elektronicky, poštou alebo osobne.